รายการนิมนต์เทศน์ปีพ.ศ.๒๔๙๕
ภาพหาดูยาก

รายการนิมนต์เทศน์ พ.ศ.๒๔๙๕ 

รายการ เทศน์ที่หลวงพ่อได้จดบันทึกไว้ มีชื่อวัดบ้านเเค ชื่อกัณฑ์ที่จะเทศน์ วันเดือนปีที่นับเเบบไทยโบราณ เเละท้ายสุดเป็นชื่ีอของโยมที่นิมนต์

หลวงพ่อท่านเรียนเทศน์ เเละเทศน์ ก่อนที่จะมาเน้นการสัก เเละท้ายสุด ท่านก็มาสร้างวัตถุึมงคลเเละเครื่องราง

กัณฑ์ที่หลวงพ่อเทศน์มีชื่อมากที่สุด คือ กัณฑ์มัทรี ไว้คราวหน้าจะนำตัวอย่างใบลานที่หลวงพ่อใช้เทศน์มาให้ชมกันครับ